Học Phí

Thông tin học phí cập nhật năm 2020 – 2021

ĐÓNG TRỌN NĂM

Áp dụng cho tất cả các lớp
76.710.000 VND trọn năm
  • Hạn đóng:
  • trước ngày 08/8/2020
GIẢM 5%

ĐÓNG THEO HỌC KỲ

Áp dụng cho tất cả các lớp
39.200.000 VND MỘT KỲ
  • Hạn đóng: kỳ I trước ngày 08/8/2020
  • và kỳ II trước ngày 20/12/2020
GIẢM 3%

ĐÓNG THEO THÁNG

Áp dụng cho tất cả các lớp
8.500.000 VND MỘT THÁNG
  • Hạn đóng:
  • trước ngày 30 của tháng trước

Học phí trên là trọn gói, đã bao gồm tiền ăn, chương trình chính khóa, chương trình tiếng Anh, các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại và sự kiện.